МАЙ 2013 г. – ПРОЕКТ BG 051РО001 - 2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

2013-10-17 14:30:09

      През септември 2012 година БУЛТЕКС 99, съвместно с Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и "Търговско промишлена камара"- Пловдив, спечелиха изпълнение на шест от общо 30 позиции по обществена поръчка с предмет "Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа с 30 обособени позиции” по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА „ГИТ”. През май 2013 бяха отпечатани и издадени общо 6000 помагала и 18 000 брошури за следните икономически дейности: „Производство на облекло”, „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”, „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение”, „Събиране, пречистване и доставяне на води”,  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Хуманно здравеопазване”.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved