28.05.2013 г. – ПРОЕКТ BG051РО001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

2013-10-17 16:14:04

   През месец май 2013, фирма БУЛТЕКС 99, съвместно с Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и СТМ „ЕС ТИ ЕМ”, спечелиха изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по икономическа дейност „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”, част от Проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, Дейност 3.2., финансиран по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва: Разработване на методики за Оценка на риска; Създаване на бази данни; Въвеждане на данните в софтуер за оценка на риска; Тестване на попълнения с данни софтуер; Разработване на материали за представяне на продукта и участие в обучение на ползвателите.

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved