Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с обект на процедурата „Закупуване и доставка на предпазни перила за предпазване от падане при работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях”

2014-03-24 09:18:13

Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с обект на процедурата  „Закупуване и доставка на предпазни перила за предпазване от падане при работа на откритите товаро-разтоварни рампи и наклонките към тях” по проект      № BG051PO001-2.3.03-0433 “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица”, по сключен договор № ESF-2303-06-11013 от 20.06.2013 г.

Краен срок за подаване на документите: 02.04.2014г.

Документите можете да изтеглите от

 

тук

 

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved