Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с обект на процедурата Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „Бултекс 99“ ЕООД по проект № BG051PO001-2.3.03-0433

2014-06-19 09:53:48

Бултекс 99 ЕООД обявява публична покана с обект на процедурата Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „Бултекс 99“ ЕООД по проект № BG051PO001-2.3.03-0433 “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица”, по сключен договор № ESF-2303-06-11013 от 20.06.2013 г.

Краен срок за подаване на документите: 27.06.2014 - 17.00 часа

Документите можете да изтеглите от ТУК

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved