ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

НАРЕДБА № 1 ОТ 10 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО

НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 1998 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕЗИ РИСКОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. -

НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ФОРМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, РЕДА И НАЧИНА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

НАРЕДБА № 4 ОТ 3 НОЕМВРИ 1998 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА

НАРЕДБА № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 5 ОТ 11 ЮНИ 2010 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИ ОПТИЧНИ ЛЪЧЕНИЯ

НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.43 от 26 М

НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ

НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

Наредба № 7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Наредба № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби Обн., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., в сила от 19 април 2005 г.

НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНИТЕ

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

НАРЕДБА № 9 ОТ 29 ЮЛИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ДОБИВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ СОНДИРАНЕ

Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи Обн., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., в сила от 19 април 2005 г.

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

НАРЕДБА № 11 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

НАРЕДБА № 11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ

НАРЕДБА № 12 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили Обн., ДВ, бр. 6 от 18 януари 2005 г., в сила от 18 юли 2005 г.

НАРЕДБА № 13 ОТ 5 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЗАВАРЧИК"

НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

НАРЕДБА № 16-437 ОТ 4 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ В-ВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

НАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА НА РАБОТНОТО МЯСТО (ДВ, БР. 46 ОТ 2001 Г.)

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

     

Created by balkansys.com - Copyright © 2013 bultex99.com - All Rights Reserved