Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ЧЛ.12,  АЛ. 4  ОТ  ЗЗЛПСПОИН

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ВЪТРЕШНО  ПОДАВАНЕ  НА  СИГНАЛИ  В  „БУЛТЕКС 99“ ЕООД

Настоящата информация се предоставя от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД в изпълнение на изискванията на чл.12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г., в сила от 4 май 2023 г., наричан по-долу „ЗЗЛПСПОИН“.

ЗЗЛПСПОИН има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз (наричан по-долу „ЕС“), които застрашават или увреждат обществения интерес, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

На основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД е изграден канал за вътрешно подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН. Постъпилите сигнали се приемат, регистрират и разглеждат от един или повече служители, отговарящи за разглеждането на сигнали, определени със заповед на Управителя. Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, следва да не са в конфликт на интереси за всеки разгледан случай.

І. ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН КАНАЛ

     1. Лица, на които се предоставя защита по ЗЗЛПСПОИН

Сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД може да се подаде от сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно: физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 1. работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 2. лице, което полага труд без трудово правоотношение в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, упражнява свободна професия или занаятчийска дейност;
 3. доброволец или стажант в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД;
 4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган или член на одитния комитет на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД;
 5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови изпълнители, подизпълнители или доставчици на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД;
 6. лице, чието трудово или служебно правоотношение в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
 7. работник или служител в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала;
 8. всяко друго сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН.

ВАЖНО! Анонимни сигнали НЕ се разглеждат.

     2. Предметна област на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, а именно:

 1. нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз (ЕС), посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН, Част І и Част ІІ, в областта на:
 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи.
 1. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 2. нарушения на правилатана вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилатана Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 3. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или целта на приложимото правов областта на корпоративното данъчно облагане
 4. извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 5. нарушения на българското законодателство в областта на:
 • правилатаза заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

ВАЖНО! Не се разглеждат сигнали за нарушения, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

ВАЖНО! По регистрирани анонимни сигнали, както и по сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години не се образува производство.

     3. Ред за подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН чрез вътрешен канал в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД

Сигнал за нарушение чрез вътрешния канал в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД се подава до служителя/ите, отговарящ/и за разглеждане на сигнали, писмено, включително чрез електронна поща или устно, както следва:

3.1. писмено:

– по имейл: signali@bultex99.com

– по пощата/с куриер на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Карловско шосе № 8

– лично в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Карловско шосе № 8, чрез лична среща със служител, отговарящ за сигналите, уговорена предварително.
3.2. устно – на място в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД на адрес: гр. Пловдив ПК 4000, ул. Карловско шосе 8, чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, уговорена предварително.

3.1. Писмен сигнал се подава чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН по образец, утвърден от КЗЛД, (наричан по-долу „Формуляр за регистриране на сигнал“ или „Формуляр“), който съдържа най-малко следните данни:

 1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 4. дата на подаване на сигнала;
 5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

ВАЖНО! Формулярът НЕ е задължителен за подаващото сигнала лице. В случай, че реши да го използва, сигнализиращото лице следва да попълни само Част I – V включително и да го подпише:

 • при изпращане по пощата/чрез куриер – със саморъчен подпис;
 • при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Когато подаващият сигнала не използва образеца за Формуляр, утвърден от КЗЛД, може да подаде писмен сигнал по всякакъв друг начин, като предостави най-малко информацията по чл. 15, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН.

Писменият сигнал се депозира лично пред служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД или се изпраща до него на имейл: signali@bultex99.com или по пощата/с куриер на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Карловско шосе № 8, с изрично изписване на текст: „СИГНАЛ по ЗЗЛПСПОИН“.

3.2. Устен сигнал се подава чрез лична среща със служителя в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, отговарящ за разглеждането на сигнали, която сигнализиращото лице е уговорило предварително. Устният сигнал се документира от служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН   (задължително по образеца на КЗЛД), който предлага на подаващия сигнала да го провери за точност и да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всички писмени доказателства, с които подаващият сигнала разполага, подкрепящи изложените в него твърдения и/или да се посочат данни за лица, който биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят допълнителна информация.

Ако сигналът не отговаря на изисквания на закона, на подателя се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

     4. Приемане, регистриране и разглеждане на сигнали за нарушения. Последващи действия.

В срок до 7 дни след получаването на сигнала служителят, отговарящ за разглеждането му потвърждава получаването и го регистрира с уникален идентификационен номер (УИН) на КЗЛД. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този УИН.

По сигнала се извършва вътрешна проверка в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, като при необходимост се изискват допълнителни сведения от сигнализиращото лице или от трети лица.

В срок до три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД предоставя на подателя на сигнала обратна информация за резултатите от проверката и предприетите действия.

При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен към КЗЛД след предварително уведомяване на сигнализиращото лице.

ВАЖНО! Всеки сигнал се проверява относно неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти се връщат с указание към подателя за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

ВАЖНО! Лицата, посочени в сигнала като нарушители, имат право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал или публично е оповестило невярна информация. В тези случаи подателя се наказва с глоба от 3000 до 7000 лв.

     5. Условия за защита на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН

Лицето, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен канал в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД или чрез външен канал по смисъла на ЗЗЛПСПОИН има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 1. Лицето е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването й и тази информация попада в приложното поле на чл.3 ЗЗЛПСПОИН; и,
 2. Лицето е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

     6. Защита на лицата, подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от ЗЗЛПСПОИН. Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:

 • лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала;
 • лица, които са свързани със сигнализиращото лице (колеги или роднини) и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането; както и
 • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Самоличността на сигнализиращото лице, свързаните с него лица (колеги, роднини) и всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена срещу неоснователно разкриване и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

ЗЗЛПСПОИН забранява всяка форма на ответни действия срещу защитените лица, имащи характер на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение: временно отстраняване от работа, уволнение; понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност; изменение на мястото и характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението; отрицателна оценка за работата; прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност; физическа или словесна принуда; заплаха; враждебност; накърняване на достойнството им; дискриминация; неблагоприятно третиране и др.

ІІ. ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЧРЕЗ ВЪНШЕН КАНАЛ

Когато за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия или е видно, че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала за отстраняване на нарушението, сигналът следва да се подава чрез канал за вътрешно подаване на сигнали.

Комисията за защита на личните данни е Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които се предоставя защита по реда на ЗЗЛПСПОИН. Сигнал за нарушения може да се подава директно до КЗЛД, чрез канала за външно подаване на сигнали, изграден в КЗЛД,  както следва:

 • писмено:
  – по имейл: whistleblowing@cpdp.bg
  – по пощата на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  – чрез Системата за сигурно електронно връчване
 • устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

За подаване на писмен сигнал се използва образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, публикуван на сайта на КЗЛД. Формулярът не е задължителен. В случай че реши да го използва обаче, подаващият сигнала следва да попълни само Част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Когато при подаване на сигнала се използва Системата за сигурно електронно връчване служителят на КЗЛД, отговарящ за разглеждането на сигнала, установява контакт с подаващия с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Повече информация относно реда и начина на подаване на сигнал до КЗЛД и условията, при които се предоставя защита по ЗЗЛПСПОН може да се открие на нейната интернет страница: www.cpdp.bg.

ІІІ. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ

Вместо да подава сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал, сигнализиращото лице може публично да оповести информация за нарушения, при условията на чл. 7 от ЗЗЛПСПОИН, в случаите когато:

 • лицето е подало сигнал при условията и по реда на закона, но по сигнала не са били предприети съответните действия в предвидените срокове;
 • лицето има основания да смята, че нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или е налице извънредна ситуация или риск от необратими вреди или когато в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД предприема съответни технически и организационни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения и за защита на самоличността на сигнализиращите лица.

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, отговарящи за разглеждането на сигналите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Всяко обработване на лични данни, извършено по силата на ЗЗЛПСПОИН, включително обмен или предаване на лични данни, се извършва от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни.

Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретен сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Предоставянето на лични данни на сигнализиращото лице е задължителна предпоставка, за да може сигналът да бъде разгледан по реда на ЗЗЛСПОИН. Непредоставянето на лични данни и подаването на анонимни сигнали е абсолютна пречка да се образува производство по сигнала, съгласно чл. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН

     1. Администратор на личните данни

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД е администратор на личните данни (АЛД) на лицата, подаващи сигнали за нарушения чрез канала за вътрешно подаване на сигнали, в качеството му на задължен субект по чл.12,ал.1 ЗЗЛПСПОИН.

Данни за контакт с администратора: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, ЕИК: 115784032
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. Васил Априлов № 31
Адрес на стопанска дейност: гр. Пловдив 4000, ул. Карловско шосе № 8
Интернет страница: www.bultex99.com, e-mail: signali@bultex99.com
Данни за контакт с лицето по защита на личните данни на лицата, подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН:
Отговорно лице по защита на данните на лицата, подаващи сигнали и СОРС: Мария Видолова Пинджева
Тел. 0889797696, e-mail: signali@bultex99.com

     2. Субекти на данни

Субект на данни във връзка с подаден сигнал за нарушения по ЗЗЛПСПОИН може да бъде:

 • подателят на сигнала, т.н. „сигнализиращо лице“ по чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН или свързаните с него лица
 • лицата, срещу които се подава сигнала, наречени „засегнати лица“ по смисъла на 1, т.5 от ДР от ЗЗЛПСПОИН
 • свидетелите на нарушението и други лица, чиито данни биха могли да станат достояние в хода на проверката

     3. Какви лични данни събираме и обработваме?

Когато подава сигнал за нарушения (т.е. сигнализира относно възможни неправомерни действия), сигнализиращото лице трябва да предостави най-малко следната лична информация:

 • собствено, бащино и фамилно име
 • адрес и телефонен номер, както и електронен адрес, когато лицето разполага с такъв
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подаващия сигнала
 • всяка друга информация, съдържаща се в подадения сигнал или в приложените към него доказателства, чрез която лицето, подаващо сигнала може да бъде пряко или косвено идентифицирано.

Когато сигналът е насочен срещу физическо лице, включително и в случаите когато последното представлява юридическо лице или друго правно образувание, „БУЛТЕКС 99“ ЕООД обработва и съдържащите се в сигнала лични данни на т.нар. засегнато лице. „БУЛТЕКС 99“ ЕООД може да обработва и лични данни на всяко друго физическо лице, посочено в сигнала (например помагачи, свързани лица – колеги, роднини и пр.)

     4. Цели за обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

     5. Правно основание за обработване на личните данни на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Личните данни на сигнализиращите лица се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б.„в” от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, които произтичат от ЗЗЛПСПОИН, да приема, регистрира и разглежда вътрешни сигнали за нарушения. Обработването на лични данни е необходимо за проверката на информацията, посочена в сигнала за нарушения, за разглеждането на сигнала и за провеждане на свързаното с него разследване.

     6. Получатели на лични данни на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за приемането, регистрирането и разглеждането на сигналите, определени със заповед на Управителя. Служителите, отговарящи за разглеждане на сигнали подписват декларация за поверителност.

Разкриване на самоличността на лицата или на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения е допустимо само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

 1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. То се дава пред служителя, отговорен за разглеждането на сигналите в „БУЛТЕКС 99“ ЕООД.
 2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекстна на разследване на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед гарантиране на правото на защита на лицето, срещу което е подаден сигнала. В тези случаи сигнализиращото лице се информира предварително за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

     7. Предаване на личните данни в трета държава или международна организация

Личните данни, съдържащи се в сигналите не се предават в трета държава или международна организация.  Ако възникне правно задължение за предаване на данните, „БУЛТЕКС 99“ ЕООД информира сигнализиращите лица преди предаването и предоставя необходимите за конкретния случай мерки, които да гарантират адекватността на защитата на личните данни.

     8. Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват за срок, който се определя при отчитане на следните критерии:

 1. времето за извършване на проверката по сигнала
 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и
 3. времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН във вр. с чл. 8 от Наредба № 1 от 27.07.2023 г. за водене на регистъра на сигналите по чл. 18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД, а именно: 5 години след приключване на разглеждането на сигнала, който може да бъде удължен, при условие че е налице образувано наказателно, гражданско трудово-правно или администра-тивно производство по подадения сигнал (до изтичане на давностния срок за обжалване на решението).
Сигнал Сигналът не попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН Сигналът не е довел до никакви последствия и проверката е прекратена Сигналът е довел до образуване дисциплинарно или съдебно производство
Кога данните се унищожават или анонимизират веднага в рамките на 5 години след приключване на разглеждането на сигнала

в рамките на 5 години след

прекратяване на  производството

или изтичане давностния срок за

обжалване на решението

     9. Прилагане на способи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, вкл. профилиране

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД не прилага способи за автоматизирано вземане на индивидуални решения при обработка на данните, включително профилиране.

     10. Права на субектите на данни

При обработване на личните данни, лицата, подаващи сигнали по ЗЗЛПСПОИН се ползват от всички права като субекти на данни по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражнят по реда, посочен в Политика за поверителност на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД публикувана на интернет страницата: www.bultex99.com

В допълнение към правата по Регламент (ЕС) 2016/679, сигнализиращите лица имат и някои специални права по ЗЗЛПСПОИН, като например:

 • да преценят дали желаят да подпишат документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН)
 • да получат потвърждение за получаване на сигнала в 7-дневен срок от постъпването му в БУЛТЕКС 99 ЕООД
 • да получат информация за окончателните резултати от вътрешната проверка по сигнала, предвидените или предприетите действия, в срок не по-дълъг от 3 месеца, който при случаи, изискващи задълбочено разследване, може да бъде удължен до 6 месеца (чл. 16, т.4, вр. с чл. 17, ал.1, т. 4 ЗЗЛПСПОИН)
 • да получат информация за процедурите за външно подаване на сигнала към КЗЛД, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, ал. 5 от ЗЗЛПСПОИН)
 • да бъдат информирани за препращането на сигнала до органа за външно подаване на сигнали – КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от негова страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН)

„БУЛТЕКС 99“ ЕООД си запазва правото да променя настоящата Информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН, като измененията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата: www.bultex99.com.

Дата на влизане в сила Версия Утвърдил: „БУЛТЕКС 99“ ЕООД
17.12.2023 г. 0.1 инж. Стефан Башев Управител

(1) Задължените субекти са длъжни да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали. Информацията се предоставя на интернет страниците на задължените субекти, както и на видно място в офисите и работните помещения (чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН).

Приложение № 1: Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН (pdf)
Приложение № 2: Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН (docx)